O nas/Historia

Zakład Poprawczy w Tarnowie, został powołany w 1951 roku, decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości. Przydzielono mu pomieszczenia znajdujące się w budynku byłego Sądu Grockiego. W kwietniu 1951 roku przybyli pierwsi wychowankowie (w liczbie 7 osób). Ówcześni wychowawcy odbyli praktyczny kurs przygotowawczy w Koźminie i teoretyczny w Warszawie, celem należytego przygotowania do pełnienia wyznaczonej roli.

Wraz z otwarciem zakładu, swoją pracę rozpoczął warsztat szkolny o potocznej nazwie „metalowy”. Szkoła podstawowa i zawodowa, rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1951 roku. Wraz z biegiem lat, warsztaty szkolne zmieniały swój profil z „metalowego” na: stolarski, krawiecki i szewski.

Stan ilościowy wychowanków stopniowo ulegał zmianie. W roku 1954 zakład liczył już 270 wychowanków podzielonych  na 8 grup.

Obok zajęć szkolnych i warsztatowych, ważną rolę w procesie resocjalizacji odgrywały zajęcia sportowe. Do dnia dzisiejszego są one nieodłącznym elementem pracy z nieletnimi.

Podczas wakacji w roku 1956 zorganizowany został pierwszy obóz letni. Kolejne lata przyniosły współpracę z tarnowskim Związkiem Harcerstwa Polskiego, którego celem było wzmocnienie integracji wychowanków ze środowiskiem zewnętrznym. Dodatkowym i istotnym elementem kształtowania osobowości wychowanków było wyrabianie umiejętności kulturalnego zachowania w towarzystwie. Sprzyjały temu imprezy okolicznościowe, na które zapraszani byli goście z poza zakładu.

Kolejnym etapem rozwoju była zmiana podziału grup w zakładzie. Wprowadzono tzw. „system rodzinny”. Dla tego systemu charakterystyczny był podział na rejony zamknięte, w skład których wchodziły: świetlica i sypialnia.

1976 rok przyniósł wiele zmian. Część budynku przejął tworzący się Sąd Wojewódzki. Powierzchnia zakładu ograniczona została tylko do jednego skrzydła budynku, w którym zabezpieczono dla wychowanków 40 miejsc.

Na przełomie lat, tarnowski zakład, kilka razy zmieniał profil działalności. Początkowo, w latach 1951 – 1963, funkcjonował bez ściśle określonego profilu, następnie w latach 1963 – 1975 stał się zakładem przeznaczonym dla chłopców wymagających bezpośredniego nadzoru wychowawczego. W latach 1975 – 1980 funkcjonował jako zakład dla nieletnich mniej zdemoralizowanych. Od 1980 do 1987 roku na terenie zakładu dodatkowo prowadzono Schronisko dla Nieletnich. W 1987 roku ukierunkował się na działania resocjalizacyjno – rewalidacyjne i o takim profilu działa po dzień dzisiejszy.

W 2006 roku ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pomieszczenia Sądu Okręgowego w Tarnowie, przeniesiono siedzibę Zakładu Poprawczego.

Na przestrzeni jednego roku dokonano adaptacji pomieszczeń biurowych po zakładzie przetwórstwa mięsnego na potrzeby działalności Zakładu Poprawczego, a następnie rozpoczął się proces przeprowadzki i urządzania nowej siedziby zakładu. Szybko też okazało się, iż nowe pomieszczenia wymagają pilnej rozbudowy i poszerzenia w zakresie bazy sportowej i warsztatów szkolnych. Proces starania się o rozbudowę zakładu i ustaleń z tym związanych rozpoczął się w grudniu 2007 roku i trwał do stycznia 2012 roku. W czerwcu 2012 roku rozpoczął się  zakończony się w  2017 r., proces rozbudowy zakładu. W wyniku rozbudowy Zakład Poprawczy zyskał osobny budynek, w którym mieszczą się warsztaty szkolne i sala gimnastyczna. W budynku tym mieści się także parking podziemny. W chwili obecnej budynek główny zakładu jest w pełni zmodernizowany i dostosowany do współczesnych potrzeb placówki rewalidacyjnej.

Na dzień dzisiejszy Zakład Poprawczy składa się z czterech grup, z których każda może pomieścić maksymalnie 9 wychowanków. W ramach każdej grupy funkcjonuje jedna świetlica i trzy sypialnie oraz zaplecze sanitarno gospodarcze (aneks kuchenny, podręczna pralnia), pokój wychowawcy.

Dodatkowo elementami wspomagającymi funkcjonowanie internatu, jest sala rekreacyjna wewnątrz budynku, mini boisko mieszczące się na podwórzu Zakładu Poprawczego, mini pracownia kół zainteresowań.

Częścią internatu jest również osobny budynek grupy usamodzielnienia mogący pomieścić dodatkową 9 osobową grupę młodzieży.

Przez 62 lata istnienia, dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu profesjonalnie wykształconej kadry, zakład funkcjonował bez przeszkód i niejednokrotnie odnosił swoje mniejsze i większe sukcesy. Od tamtego momentu, ciągle poszerza swoją ofertę edukacyjną i resocjalizacyjną. Jest ona wzbogacona o nowe formy oddziaływania, programy terapeutyczne i inicjatywy społeczne.

Od maja 2006 roku Zakład Poprawczy w Tarnowie ma swoją siedzibę przy ulicy Klikowskiej 101 w Tarnowie.

Nadzór nad Zakładem Poprawczym w Tarnowie sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W skład zakładu wchodzą:

  • Internat
  • Zespół szkół
  • Warsztaty szkolne
  • Zespół diagnostyczno – korekcyjny
  • Grupa usamodzielnienia
  • Inne działy zapewniające realizację działań zakładu