Edukacja

Zespół Szkół mieszczący się w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, oferuje wychowankom wykształcenie na wszystkich poziomach edukacji. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna pomimo zróżnicowanego poziomu wiedzy, możliwości intelektualnych i percepcyjnych, zmiennego poziom motywacji wychowanków oferuje szeroki wachlarz metod i form pracy.


W skład Zespołu Szkół wchodzą:Ośmioletnia Szkoła Podstawowa  z przysposobieniem do pracy w zawodzie  ślusarz;

  • Gimnazjum nr 12 z praktyczną nauką zawodu  ślusarz;
  • Szkoła Branżowa I stopnia o profilu ślusarz;

Zajęcia edukacyjne realizowane są w salach lekcyjnych, jak również podczas tematycznych wycieczek i wyjść poza teren zakładu. Każdy z poziomów edukacyjnych kończy się ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminami. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego, przeprowadzanego zgodnie ze standardami Związku Rzemiosła Polskiego i Komisji Tarnowskiej Izby Rzemieślniczej. Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu czeladniczego, uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika, który potwierdza zdobyte kwalifikacje zawodowe. Ponadto w ramach zdobywania nowych kwalifikacji wychowankowie zakładu uczestniczą w zewnętrznych kursach kwalifikacyjnych -organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ZDZ Tarnów.

Wychowankowie prezentujący nienaganną postawę, świadomie uczestniczący w procesie własnej resocjalizacji mają możliwość kontynuowania edukacji. Nauka odbywa się w placówkach oświatowych zlokalizowanych poza zakładem, na terenie Tarnowa.